Informatiebijeenkomst transformatie Achtersluispolder 5 juli

Ontwikkelstrategie Achtersluispolder

Het transformeren van de Achtersluispolder, een gebied waar wonen nu nog niet mogelijk is, met veel verschillende grondeigenaren, gebruikers en belanghebbenden is een complexe verandering. Daarom heeft het college van B&W in 2019 de opdracht gegeven voor het opstellen van een Ontwikkelstrategie. Deze Ontwikkelstrategie geeft handen en voeten aan de manier waarop het gebied kan transformeren en deelt het proces op in behapbare stappen. We beginnen met een Principebesluit.

Principenota en -besluit Ontwikkelstrategie Achtersluispolder

Het principebesluit is de start voor het opstellen van een Ontwikkelstrategie. Met het principebesluit bevestigt het college de wens om de Achtersluispolder te transformeren. Het geeft aan waar de gemeente wil beginnen met transformeren en binnen welke termijnen. Dit besluit vormt ook de start van de visie- en haalbaarheidsfase. Hierin onderzoeken we of en onder welke condities de transformatie te realiseren is.

Informatieavond principebesluit

De avond werd geopend door wethouder Hans Krieger. Daarna informeerde het projectteam van de gemeente u over de stappen om te komen tot een ontwikkelstrategie, vertelden we hoe we tijdens dit traject met u in gesprek willen en hoorden we graag van u hoe u met ons in gesprek wil. Vervolgens bespraken we de ontwikkelingen met de voorzitter van de OVVZ en de voorzitter van de ORAM. 


Op 5 juli organiseerde de gemeente Zaanstad een informatieavond over de ontwikkeling van de Achtersluispolder. De bijeenkomst vond plaats in Zoom. Er is een opname gemaakt die we op YouTube hebben gezet dus u kunt de bijeenkomst terugkijken. 

Informatieavond terugkijken


Vragen over het proces

 • Wat is een Ontwikkelstrategie?

  De transformatie opgave is een complexe opgave en gaat jaren duren. Om deze opgave op een zorgvuldige wijze vorm te geven is gekozen voor het maken en opstellen van een ontwikkelstrategie; op welke manier en met welke snelheid vindt de transformatie plaats.

 • Wat is een principebesluit?

  Met een principebesluit besluit het college over de voorlopige uitgangspunten voor en fasering van de transformatie van de Achtersluispolder. De nota of het besluit is nog geen concreet uitgewerkt plan voor de Achtersluispolder. Het opstellen daarvan komt in de fase na het principebesluit. Het principebesluit geeft de voorlopige deelgebieden aan en een eerste faseringskeuze; fase 1 voor de komende 10 jaar en fase 2 voor de periode na de eerste 10 jaar.

 • Gaat het principebesluit over de Thorbeckezone én Achtersluispolder?

  In de principenota worden 2 kerngebieden omschreven; de Achtersluispolder en de Thorbeckezone. De Achtersluispolder gaat over het bedrijventerrein tussen de Noorder IJ-en Zeedijk en het IJ/Noordzeekanaal en tussen de monding van de Zaan en het Zijkanaal-H. De Thorbeckezone ligt tussen De Noorder IJ-en Zeedijk en Zuidervaart/Pieter Jelles Troelstralaan en tussen de Zuiddijk en de Gemeente grens met Oostzaan. De Visie- en haalbaarheidsfase gaat over beide kerngebieden en worden in samenhang onderzocht.

 • Waarom is woningbouw nodig op een verder prima functionerend bedrijventerrein?

  Er is een grote krapte op de woningmarkt in Zaanstad en de hele regio. Starters komen niet aan bod en doorstromers hebben onvoldoende mogelijkheden. Zaanstad heeft daarom tot 2040 een woningbouwopgave om maximaal 20.000 nieuwe woningen te bouwen, en de bijbehorende voorzieningen, werkgelegenheid en bereikbaarheid te realiseren. (MAAK.Zaanstad). Een forse ambitie, want Zaanstad wil die groei van meer woningen en bedrijvigheid geheel binnenstedelijk realiseren om het landelijk gebied te beschermen. Dat betekent door verdichting en transformatie van bestaande wijken en bedrijventerreinen.

 • Hoe kan ik meedoen, meepraten over de ontwikkelingen?

  Op deze website is een agenda van bijeenkomsten opgenomen. Voor vragen, opmerkingen en contact is het e-mailadres achtersluispolder@zaanstad.nl beschikbaar. Voor de vervolgfase na het principebesluit worden er meerdere gespreksmomenten ingepland. De principenota en het Plan van Aanpak voor de Visie- en haalbaarheidsfase komen op de website te staan.

 • Op basis van welke factoren wordt de haalbaarheid beoordeeld in de haalbaarheidsfase? En hoe wordt dit vastgelegd?

  Dat zijn verschillende facetten of onderwerpen; zoals ruimtelijk, economisch, financieel, maar ook op gebied van mobiliteit en duurzaamheid. Een belangrijke vraag is hoe werken en wonen gemengd kan worden. Welke type van de bedrijvigheid is passend en welke niet en hoe ga je daar mee om? Huidige kaders van de gemeente (zoals geluidscontouren) maar ook van andere overheden zijn uiteraard leidend in dit proces. Naast een visie voor het gebied, wordt er o.a. een Milieu Effect Rapportage (M.E.R) opgesteld om de gevolgen van transformatie in beeld te krijgen. De onderzoeken zullen aan het eind van deze fase samenvattend in een projectnota worden opgenomen. Voor de projectnota is een besluit nodig van de gemeenteraad met de bijhorende inspraakmogelijkheden.

Vragen over het gebied

 • Wat zijn de plannen voor de Thorbeckezone?

  Concrete plannen zijn er nog niet, ook dit gebied is in de onderzoeksfase. De Thorbeckezone een andere opgave dan de Achtersluispolder, het gebied functioneert nu als een buffer tussen de industrie  en het wonen in Zaandam Zuid met een groene invulling waaronder het Vijfhoekpark en Sportpark Poelenburg. De functies van het park en de sportvelden kunnen beter tot hun recht komen door intensiever gebruik en betere verbindingen. De mogelijkheden van (deels) bebouwen met woningen, worden ook onderzocht. De Thorbeckezone kent ook andere functies, zoals het bedrijvengebied Zilverland aan de Wibautstraat en de RWZI, zware infra (Thorbeckeweg). Kortom het is een gevarieerd gebied.

 • Waarom wordt begonnen met het Barndegat?

  Er wordt begonnen met het Sluiskwartier (het gebied in de noordoostelijk hoek van de Achtersluispolder, rondom de straat Barndegat en tussen Sluispolderweg en de Vredeweg) voor de menging van wonen en werken. In de eerste fase van transformatie (wonen en werken) zal op dit gebied de focus liggen. Het Sluiskwartier ligt naar huidige inzichten het gunstigst ten opzichte van zware bedrijvigheid, meer richting het zuidwesten. Het Sluiskwartier ligt goed ontsloten (Thorbeckeweg, A8/A10, busstation De Vlinder). Naar verwachting kan hier een aantrekkelijk woon-werkgebied worden gerealiseerd door omliggende waterlopen (kanalen: I. Baarthaven en Zijkanaal H) en de directe nabijheid van groen (Vijfhoekpark en Noorder IJ-plas).

 • Hoe zit het met de plannen van Amsterdam om windmolens te plaatsen langs de Noorder IJ plas?

  Deze plannen zijn nog niet definitief, de Noorder IJ plas is voor Amsterdam een zoekgebied, de beslissing daarover moet nog worden genomen. Zaanstad is met Amsterdam in gesprek hierover, dat ontwikkelingen op hun grondgebied niet de woningbouwplannen van Zaanstad (en de gehele MRA) mogen belemmeren. Amsterdam heeft deze garantie gegeven.

 • Wat zijn de laatste ontwikkeling rondom het project voor het vernieuwen van de Thorbeckeweg?

  Onlangs is er een korte film gelanceerd over het project in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam, de organisatie die samen met de betrokken overheden aan dit project werkt. Het filmpje en overige informatie rondom het project is hier te vinden: https://thorbeckeweg.zaanstad.nl/over-project

 • Nu de komst van Tony’s Chocoloneley niet lijkt door te gaan, wat zijn de plannen voor De Vrede?

  Voorlopig lijkt het er op dat dit bedrijf niet naar de Achtersluispolder komt. Maar helemaal zeker is dit nog niet. Wel wordt er al nagedacht over andere invullingen, maar niets is nog concreet. Het ambitiedocument van MAAK.Zaanstad spreekt van een hotelfunctie en lijkt daarmee een logische keuze.

Vragen over de transformatie

 • Is er op dit moment meer duidelijkheid over welke bedrijven in de Achtersluispolder kunnen blijven bestaan en welke niet?

  In de Visie- en haalbaarheidsfase zal aan de hand van welke fasering duidelijker worden  hoe de Achtersluispolder zal transformeren en wat dit betekent voor de zittende bedrijven. Met de vaststelling van het principebesluit wordt wel alvast voorgesorteerd op het Sluiskwartier (het gebied in de noordoostelijk hoek van de Achtersluispolder, rondom de straat Barndegat en tussen Sluispolderweg en de Vredeweg) voor de menging van wonen en werken. In de eerste fase van transformatie (wonen en werken) zal op dit gebied de focus liggen. Dit wordt gedaan om zittende bedrijven al meer duidelijkheid te geven.

 • Gaat de gemeente bedrijven uitkopen om plaats te maken voor woningen?

  Dat is nog niet duidelijke en hangt af van het grondbeleid (actief of passief). Als we kiezen voor actief grondbeleid, dan gaat de gemeente over tot grondaankoop. In het geval van passief grondbeleid zal er een plan worden opgesteld waarbij de gemeente richtlijnen of speregels meegeeft die de basis vormen voor een nieuw bestemmingsplan (Omgevingsplan). Een combinatie is ook denkbaar. Wat de best passende strategie is moet duidelijk worden in de vervolgfase.

 • Waar moeten de bedrijven naar toe die zich niet laten mengen met woningbouw?

  Dat moet nog blijken, er zijn verschillende opties. Door de gefaseerde aanpak kan er ruimte ontstaan voor het verplaatsen van bedrijven naar deelgebieden in de Achtersluispolder die pas later worden getransformeerd. Hoogtij en Westpoort bieden ook mogelijk ruimte voor bedrijven die nu al niet meer passen op de Achtersluispolder. Deze vertrekkende bedrijven laten ruimte achter die plaats kan bieden aan bedrijven die zich nu in de eerste fase van ontwikkeling bevinden en zich daar niet laten mengen met de woonfunctie.

 • Wat gebeurt er als een concreet initiatief komt voor woningbouw in de Achtersluispolder. Wat kunnen zittende bedrijven voor gevolgen verwachten?

  Er geldt een bestemmingsplan voor het gebied, waarin ruimte is gemaakt voor hogere milieucategorieën. Daarnaast is de Achtersluispolder een gezoneerd industrieterrein waardoor wonen nu niet is toegestaan. Er komen wel eens initiatieven langs voor woningbouw, maar dat is nu nog juridisch-technisch onhaalbaar. Gevoelige functies kunnen niet toegelaten worden, daartegen zijn de huidige bedrijven goed beschermd. Voordat er woningen kunnen komen is een aangepast bestemmingsplan een eerste voorwaarde en daarom is het nodig om een ontwikkelstrategie te hebben. Om die reden wordt de voorgestelde proces in gang gezet.

 • Als er meer bewoners zijn, en fietsers, is de Achtersluispolderweg dan nog wel veilig?

  De Sluispolderweg is een route die met name door gemotoriseerd verkeer wordt gebruikt en intensief door vrachtverkeer. De veiligheid voor meer langzaam verkeer gebruikers is inderdaad een zorg. Het projectteam van de Achtersluispolder werkt dan ook aan oplossingen. Soms kan dit in een tijdelijke situatie binnen het huidige profiel van de Sluispolderweg, maar mogelijk zullen er meer ingrijpende maatregelen nodig zijn om de veiligheid te kunnen garanderen. Een eerste mogelijkheid om een deel van de Sluispolderweg al op korte termijn veiliger te krijgen is bij het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag die gepland staat voor de zomer van 2022.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl