Transformatie

Het gaat goed met de Achtersluispolder. Er wordt volop geïnvesteerd in zowel de lopende economie als in een toekomstige nieuwe functie. Met het vaststellen van MAAK.Zaanstad in juni 2016 zullen de mogelijkheden op de Achtersluispolder verbreed worden. De Achtersluispolder is precies de plek waar in de combinatie van wonen en werken definitief de verbinding met Amsterdam kan worden gelegd. Andersom is het onvermijdelijk dat het stedelijke Amsterdam tot aan de Ring A­10 zal doorgroeien. 

De locatie van de Achtersluispolder, gecombineerd met de groei en de woningbouwopgave van de Metropool Amsterdam, maakt het onvermijdelijk dat in de Achtersluispolder een transformatie naar verstedelijking op gang zal komen.

De opgave voor het gebied

De opgave voor het gebied is in MAAK.Zaanstad geformuleerd als transformatie naar een gemengd gebied met naast werken ook wonen en stedelijke voorzieningen, en in dichtheden die aansluiten bij Amsterdam. De gemeente Zaanstad is hierbij actief door het zoeken van kansen en die benutten, het ondersteunen en faciliteren van bedrijven (of ze nu komen of gaan) en het leggen van (fysieke) verbindingen. Om de transformatie in economische en ruimtelijke zin in goede banen te leiden, is in het voorjaar van 2017 een economisch-ruimtelijke verkenning uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Zaanstad en Amsterdam. Deze verkenning dient als bouwsteen voor een ontwikkelstrategie voor het gebied Achtersluispolder, NoorderIJplas en het aangrenzende Amsterdamse bedrijventerreinen Melkweg en Cornelis Douwes. Er is een toekomstbeeld opgeleverd voor het gebied in 2040, en de belangrijkste strategische stappen tot die tijd, de transformatiestrategie. Het toekomstbeeld is geen gefixeerd eindbeeld, maar een ‘wenkend toekomstperspectief’ dat fungeert als kompas waarop meer concrete ontwikkelingen en aanpassingen gericht kunnen worden. Uit deze verkenning zijn vier ontwikkelingen gekomen die als kansrijk worden gezien, en waarop de komende jaren wordt ingezet:

  • Transformatie naar een gemengd werk-woonmilieu is in het gebied Noordelijke IJ-oever als eerste kansrijk in de ASP, tussen Sluispolderweg en Zijkanaal H.
  • Op de Cornelis Douwes locaties kan pas vanaf 2029 woningbouw worden gerealiseerd (en pas vanaf 2025 worden opgenomen in omgevingsplannen).
  • Voor een succesvolle ontwikkeling van een gemengd woon- werkgebied is de aanleg van een nieuwe, rechtstreekse verbinding (op termijn voor HOV) in het verlengde van de Cornelis Douwesweg en Coentunnelcircuit naar de Sluispolderweg noodzakelijk. 
  • Een aantal locaties (zoals Pakhuis de Vrede, het Vijfhoekpark en het ‘Balkon aan de Zaan’) krijgt een openbare functie en worden opgenomen in het wandel- en fietsnetwerk.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl