Transformatie

Een nieuw perspectief voor de Achtersluispolder

Concept perspectief Achtersluispolder

De gemeenteraad heeft op 6 april 2023 het concept perspectief voor de Achtersluispolder vastgesteld. In dit concept perspectief staan plannen om woningen te bouwen en tegelijk de economie van Zaanstad en de regio te versterken. In deze nieuwe plannen voor de Achtersluispolder is een balans gezocht tussen wonen en werken: in het noordelijk gedeelte van de Achtersluispolder ligt de nadruk op wonen en in het zuidelijk gedeelte op werken. In de komende jaren worden deze plannen verder uitgewerkt.

Gebiedsperspectief

In februari 2022 stelde de gemeenteraad de principenota Achtersluispolder vast. Daarmee startte de gemeente een onderzoek naar de mogelijkheden om het bedrijventerrein te transformeren naar een gebied waar wonen en werken gecombineerd kan worden. In een proces waarin ook de tussenresultaten met de ondernemers zijn gedeeld en besproken, werden de mogelijkheden voor het gebied verkend. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het concept perspectief Achtersluispolder. Dit concept perspectief is op 6 april 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

De vervolgstap in het proces is toewerken naar het definitief gebiedsperspectief, waarin de samenwerking met ondernemers, bewoners en andere partners een centrale rol heeft. Het definitieve gebiedsperspectief wordt naar verwachting in Q1 2024 vastgesteld. Daarna kan de voorbereiding van de uitvoering starten, zoals het opstellen van een bestemmingsplan en het maken van bouwplannen.

De gemeente Zaanstad heeft daarom voor de Achtersluispolder een perspectief opgesteld waarin is gekozen voor een koerswijziging ten opzichte van de eerder vastgestelde Principenota uit 2022. Deze koerswijziging houdt in dat er in het noordelijk gedeelte een nadruk ligt op woningbouw en in het zuidelijk gedeelte op werken.

Drie zones

 Het gebied wordt opgedeeld in drie zones: Thorbeckezone, Maakgordel en Havenkwartier.

kaart van de achtersluispolderThorbeckezone

Het meest noordelijke deel is de Thorbeckezone. In de Thorbeckezone komt de nadruk te liggen op wonen. De woningen worden gebouwd in een groene band tussen het Vijfhoekpark en toekomstig recreatiegebied de Noorder IJ-plas. De verkeersontsluiting van dit deelgebied wordt verbeterd door de vernieuwing van de Thorbeckeweg.  Meer lezen over de aanpak van de Thorbeckeweg? Klinkt dan op deze link: 

Aanpak Thorbeckeweg

Maakgordel

De Maakgordel bestaat uit drie karakteristieke deelgebieden: Nautisch Cluster, Isaac Baartkwartier en Sluiskwartier.

In het Nautisch Cluster is de industrie voornamelijk gericht op de scheepvaart. Dit maakt de combinatie met wonen lastig en daarom blijft dit deel de komende decennia een bedrijventerrein.

In het Sluiskwartier is wonen en werken beter te combineren. Rondom het Barndegat komt daarom een nieuw woon-werkgebied tot ontwikkeling.

Het Isaac Baartkwartier: De komende tijd worden er met de eigenaren in dit deelgebied gesprekken gevoerd om de ruimte voor bedrijven beter te kunnen gaan benutten door het ruimtegebruik te intensiveren.

Havenkwartier

In het Concept Perspectief staat het Havenkwartier, het zuidelijk gedeelte van de Achtersluispolder, de komende decennia in het teken van bedrijvigheid. Dit biedt zekerheid aan ondernemers die willen investeren in hun bedrijf. We richten ons hier, samen met de ondernemers, op het versterken van de economische functie.

Vervolgproces

Het vastgestelde concept Perspectief is een tussenstap in het traject om te komen tot een definitief Perspectief voor de Achtersluispolder. In 2023 worden er daarom nog verschillende onderzoeken uitgevoerd en verwerken we de uitkomsten uit participatiesessies met ondernemers, bewoners, eigenaren en andere belanghebbenden in het definitief Perspectief. Na vaststelling van het definitieve Perspectief werken we de plannen voor de verschillende deelgebieden uit. Vervolgens start de voorbereidingsfase: het opstellen van het bestemmingsplan en de bouwplannen.

Op deze wijze werken we aan de herontwikkeling van de Achtersluispolder, voegen we woningen toe en versterken we de economische vitaliteit van het gebied. Samen met ondernemers, omwonenden van de Achtersluispolder en projectontwikkelaars die willen investeren in nieuwe woon-werkgebieden maken we de Achtersluispolder een plek waar onze jeugd tot ver in de toekomst kan werken én wonen.

Downloads


Er zijn drie documenten ter vaststelling aan de raad voorgelegd als onderdeel van het concept gebiedsperspectief: 

Concept Perspectief Achtersluispolder

Maatschappelijke Impact Analyse transformatie Achtersluispolder

Notitie Impactbeoordeling Achtersluispolder

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl