Noodopvang Asielzoekers in de Achtersluispolder

Het COA vraagt Zaanstad om medewerking bij het realiseren van een noodopvang op een schip in de Achtersluispolder. Het COA heeft aangegeven dat zij denkt aan dde hotelboot in de Achtersluispolder zoals die ook in 2014 gerealiseerd is. Bij voorkeur starten ze zo snel als mogelijk  voor een periode van 1 jaar met de optie te verlengen met 6 maanden. De inschatting van het COA is dat het om opvang voor circa 400 mensen gaat. Zij hebben aangegeven dat in verband met de nabijheid van water het niet gaat om de opvang van kinderen. Wat de gemeente betreft is het organiseren van humane en leefbare opvang ook vanwege de verkeersveiligheid, de ligging in een milieuzone en het gebrek aan voorzieningen een randvoorwaarde. 

Informatiebrief noodopvang omwonenden

Update 12 november

De afgelopen weken is hard gewerkt om aan alle voorwaarden te kunnen voldoen. De onderdelen brandveiligheid en externe veiligheid voldoen op dit moment nog niet aan de daaraan wettelijk gestelde eisen. De brandweer heeft op 12 november negatief geadviseerd. De brandweer heeft aan het COA aangeboden maandag 15 november een nieuwe oplevercontrole te doen, als alle punten zijn opgelost. 

Zodra de brandveiligheid is goedgekeurd door de brandweer en de rapportage externe veiligheid is goedgekeurd zal het College een zogeheten gedoogbeschikking afgeven voor de noodopvang asielzoekers in de Achtersluispolder. Dat betekent dat de locatie in gebruik genomen kan worden. De gedoogbeschikking treedt direct na bekendmaken in werking. De eerste asielzoekers zullen dan nog diezelfde dag of een dag erna arriveren. In de loop van de week zal de locatie tot een volledige bezetting komen.


Contact COA

Zodra de noodopvang in gebruik wordt genomen, wordt ook het telefoonnummer en emailadres van deze locatie bekend gemaakt. 

Contact Gemeente

De gemeente heeft ook een mailadres voor vragen aan de gemeente: noodopvang@zaanstad.nl

Contact vrijwilligers

Wil je je aanmelden als vrijwilliger, dat kan via noodopvang@taalcafedesluis.nl

Locatie noodopvang


Locatie

 • Waarom is noodopvang nodig?

  De reguliere opvanglocaties zitten vol. Dit komt door de verhoogde instroom van asielzoekers en de komst van Afghaanse evacués. Daarnaast is er een groot woningtekort in Nederland. Hierdoor zitten er ruim 11.000 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) in reguliere asielzoekerscentra die eigenlijk al moeten uitstromen naar woningen in gemeenten. Het COA is druk bezig met het zoeken naar nieuwe opvanglocaties. In de huidige situatie met acute behoefte aan opvangplaatsen doet het COA een beroep op alle gemeenten in Nederland om gedurende bepaalde tijd een aantal vluchtelingen opvang te bieden.

 • Waarom komt er noodopvang in Zaanstad?

  Vanwege het grote tekort aan opvangplekken heeft COA heeft op 31 augustus jl. een verzoek gedaan aan Zaanstad om mee te werken aan de realisatie van noodopvang voor asielzoekers. Het college heeft aangegeven positief te staan tegenover het bieden van hulp in de vorm van noodopvang onder de voorwaarde van goede afspraken.

 • Komt er noodopvang op het Hembrugterrein?

  Het COA keek eerst naar de Taetshallen op het Hembrugterrein. Na een gesprek tussen het COA, Taets en de gemeente bleek dat door de beschikbaarheid van Taets en de benodigde ruimtelijke procedures, realisatie niet eerder haalbaar is dan eind november / begin december. Daarop heeft het COA schriftelijk laten weten dat zij hebben besloten op dit moment niet verder te gaan met de locatie Taetshallen. De termijn waarop deze locatie beschikbaar komt past niet bij de urgentie van hun vraag.

 • Komt er noodopvang op de Achtersluispolder?

  Het COA vraagt de gemeente om medewerking bij het realiseren van een noodopvang in een schip in de Achtersluispolder. Het COA heeft aangegeven dat zij haar oog heeft laten vallen op de hotelboot in de Achtersluispolder zoals die ook in 2014 gerealiseerd is. Bij voorkeur starten ze zo snel als mogelijk. De inschatting van het COA is dat het de komende periode om opvang voor circa 400 mensen gaat.

 • Mogen er wel mensen wonen op een industrieterrein?

  In een gebied met een bestemmingsplan industrieterrein mogen geen mensen permanent wonen. Voor deze specifieke locatie wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdelijk logies toe te staan.

Veiligheid

 • Hoe is de veiligheid rond de locatie geregeld?

  Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Dit doen zij in samenwerking met een externe beveiligingsorganisatie. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. De locatie is 24/7 telefonisch bereikbaar en er komt een apart email adres waar vragen kunnen worden gesteld of informatie kan worden opgevraagd. Er wordt een frequent overleg met de politie, de gemeente en de directe omwonenden opgezet. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente.


 • Welke doelgroep van vluchtelingen komt er?

  We hebben afgesproken met het COA dat hier geen vluchtelingen komen die geregistreerd staan als overlastgevers. Daarnaast heeft het COA zelf aangegeven dat in verband met de nabijheid van water het niet gaat om de opvang van kinderen.

 • Worden de vluchtelingen gescreend of onderzocht?

  Na binnenkomst in Nederland worden asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader. De mensen ondergaan een coronatest, zo nodig een tbc-controle en krijgen een medische intake. De vluchtelingen worden door het COA geregistreerd en zo snel mogelijk gescreend.

 • Welke coronamaatregelen gelden er in de noodopvang?

  In de opvang gelden dezelfde regels als op elke andere locatie in Nederland. De indeling van het verblijf is gemaakt op advies van de GGD. Deze is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van coronabesmettingen. De vluchtelingen die in Nederland aankomen, worden getest op corona en TBC. Ze gaan allemaal tien dagen in quarantaine. Alle asielzoekers krijgen de mogelijkheid om zich te laten vaccineren.

 • Wat gebeurt er als asielzoekers overlast veroorzaken?

  Het COA heeft regels, protocollen en afspraken voor en met de asielzoekers. Iedere bewoner krijgt bij aankomst de huisregels. Eén van de regels is dat er geen overlast mag zijn voor omwonenden. De huisregels worden doorgenomen en toegelicht, op schrift overhandigd en door de bewoner ondertekend. Een asielzoeker die in Nederland wil blijven heeft belang bij het niet veroorzaken van overlast. In geval van incidenten binnen het de opvanglocatie zal het COA in eerste instantie een waarschuwingsgesprek met de betreffende bewoner voeren. Mocht het nodig zijn dan kan het COA volgens een opschalend systeem sancties en maatregelen opleggen. Waar het om strafbare feiten gaat wordt altijd aangifte bij de politie gedaan.

Helpen 

 • Wat doen de vluchtelingen overdag?

  De mensen die in de opvang verblijven, mogen zich vrij bewegen in de gemeente en krijgen geen restricties opgelegd. Wanneer de asielzoekers op de locatie komen, dan worden zij over hun rechten en plichten geïnformeerd. Het COA kent huisregels, bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. Daarnaast hebben volwassenen gesprekken met o.a. de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel op als buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar een zinvolle tijds- en dagbesteding.

 • Kan ik helpen bij de opvang?

  Op opvanglocaties zijn veel vrijwilligers actief. Ook daarbuiten zetten mensen zich belangeloos in voor asielzoekers. Met eigen initiatieven of vanuit organisaties en bedrijven. Daar is het COA erg blij mee. In sommige gevallen zijn ook spullen welkom. Als de noodopvang doorgaat, gaan wij met de gemeente in overleg hoe we dit het beste kunnen coördineren.

 • Ik heb kleding en goederen over. Kan ik deze ook brengen?

  Het COA heeft helaas geen gelegenheid tot het sorteren en distribueren van kleding en goederen op een tijdelijke opvanglocatie. U kunt kleding en goederen het beste brengen naar inzamelpunten, zoals van het Leger des Heils of plaatselijke initiatieven. Mochten er kleding of goederen nodig zijn voor de bewoners van de locatie, dan maakt het COA gebruik van bestaande contacten met verschillende organisaties.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl