Deelgebieden

tip: klik op de kaart voor een grote weergave

De Achtersluispolder is onderverdeeld in een aantal deelgebieden, zoals op de kaart hierboven te zien is. 
De ontwikkeling verschilt per deelgebied.  

Thorbeckezone

 De kansen voor een herontwikkeling met ruimte voor woningbouw zijn het grootst in het gebied tussen de Thorbeckeweg en de Noorder IJ- en Zeedijk. De Thorbeckezone ligt nu nog een beetje verstopt aan weerszijden van het busstation De Vlinder, maar dat gaat veranderen door de reconstructie van de Thorbeckeweg in het project AVANT. Door de nieuwe wegontsluiting bij busstation De Vlinder neemt de bereikbaarheid van de Thorbeckezone toe en wordt de verbinding met de woonwijken in Zaandam Oost versterkt. Daardoor kan deze zone, wat nu aanvoelt als de achterkant van de stad, een eigen identiteit ontwikkelen.

Door de verbeterde bereikbaarheid ontstaan kansen voor een tweetal nieuwe bestemmingen:

  • Een nieuwe woonwijk met voorzieningen die een aanvulling en impuls kan zijn voor de wijk Poelenburg. Met ruimte voor 750 tot 1250 woningen en voor zowel maatschappelijke als bedrijfsfuncties;
  • Een groenzone tussen Thorbeckeweg en Zeedijk met ruimte voor recreatie, sport, tuinieren en natuur. Zo wordt het bestaande Vijfhoekpark verbonden met het toekomstige stadspark bij de Noorder IJ-plas en krijgt de historische zeedijk een recreatieve functie voor wandelaars en fietsers.

Isaac Baartkwartier

Adviesbureau BURA is door de vier grondeigenaren en gemeente Zaanstad in gezamenlijk opdrachtgeverschap geselecteerd om een visie te ontwikkelen op het Isaac Baartkwartier, een van de deelgebieden in de Achtersluispolder.  De betrokken partijen erkennen het gedeelde belang in een visie op de toekomst van het gebied.

Conform het concept perspectief Achtersluispolder moet het Isaac Baartkwartier zich ontwikkelen tot een iconisch deelgebied, dat staat voor het ‘nieuwe werken’. De visie wordt ontwikkeld in de periode oktober t/m januari 2024. In de eerste stap houdt Bura zich bezig met een beter beeld verkrijgen van de bestaande bedrijvigheid in Achtersluispolder en het beter duiden van het type maakindustrie wat hier kan landen. Dit wordt gedaan door middel van interviews met verschillende bedrijven, sleutelpersonen, instellingen en organisaties uit Zaanstad en regio Amsterdam.


Sluiskwartier

In het Sluiskwartier is inmiddels een proces van herontwikkeling op gang gekomen waarin private partijen interesse hebben getoond om een nieuw woon/werkmilieu te maken. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat op de begane grond ruimte is voor bedrijvigheid, en daarboven voor woningen. Er wordt momenteel onderzocht wat de haalbaarheid is van deze herontwikkeling. Een eerste inschatting is dat minimaal 750 nieuwe woningen haalbaar lijkt. Om deze transformatie mogelijk te maken is wel een dezonering van dit gebied noodzakelijk, omdat het bestemmingsplan het gebied nu als gezoneerd bedrijventerrein benoemt. De huidige zonering biedt bedrijven bijvoorbeeld veel ruimte voor het maken van lawaai.  


Havenkwartier

In het Havenkwartier blijft de focus liggen op economische functies. Hierbij gaat het er vooral om dat het bedrijventerrein intensiever benut gaat worden, ook vernieuwing en verduurzaming van bestaand vastgoed zijn hierin belangrijke pijlers. Intensivering is van groot belang om ruimte te winnen, die bijvoorbeeld kan worden ingezet voor nieuwe economische activiteiten en energie infrastructuur. Daarmee willen we de komende jaren zekerheid bieden aan bedrijven om te kunnen investeren, te verduurzamen en te vernieuwen, bijvoorbeeld door het Rijksmonument De Vrede een nieuwe functie te geven dat past bij deze ontwikkelrichting van het zuidelijke gedeelte van de Achtersluispolder.


Nautisch Cluster

Het Nautisch Cluster heeft zijn naam te danken aan de bestaande nautische bedrijven. De nautische bedrijvigheid vormt een economisch belangrijke activiteit die onderdeel is van het Zaanse DNA. Het gaat om zware industrie in de hoogste milieucategorieën (4 en 5). Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl